می‌خواهیم در لینکپ اکوسیستمی بسازیم که به ما کمک کند تا در کنار هم خلاقانه‌تر، ماهرانه‌تر و خوشحال‌تر از همیشه، آینده را بسازیم!

Linkap is not a good choice for working,

It’s a place to live.