هسته IoT لینکپ

 هسته IoT لینکپ: فناوری‌های ارتباطی ویژه IoT، سرور مرکزی و APIهای مورد نیاز