بستر توسعه فنی لینکپ

 فناوری‌های ارتباطی ویژه IoT، پنل مدیریت و APIهای مورد نیاز