محصول برگزیده سال 98 در هفتمین همایش مدیران فناوری اطلاعات